اقامه نماز میت توسط آیه الله العظمی شبیری زنجانی بر پیکر آیه الله فقیه سبزواری ، اول تیرماه ۱۳۹۶

اقامه نماز میت توسط آیه الله العظمی شبیری زنجانی بر پیکر آیه الله فقیه سبزواری

اول تیرماه ۱۳۹۶ 

آیت‌الله سید صادق فقیه سبزواری،الگوی اجتهاد و تبلیغ

آیت‌الله سید صادق فقیه سبزواری،الگوی اجتهاد و تبلیغ

http://resalaat.ir/NewsDetail.aspx?itemid=11803