برگزاری مجلس بزرگداشت و یادبود

برگزاری مجلس بزرگداشت و یادبود به مناسبت دومین سالگرد رحلت آیه الله حاج سید محمد صادق فقیه سبزواری ، پنج شنبه ۳۰ آبان ، بعد از نماز مغرب و عشاء ، مسجد رفعت ، خیابان شهدا (صفاییه)، قم

برگزاری مجلس بزرگداشت و یادبود به مناسبت دومین سالگرد رحلت آیه الله حاج سید محمد صادق فقیه سبزواری ، پنج شنبه ۳۰ آبان ، بعد از نماز مغرب و عشاء ، مسجد رفعت ، خیابان شهدا (صفاییه)، قم

برگزاری مجلس بزرگداشت و یادبود به مناسبت دومین سالگرد رحلت آیه الله حاج سید محمد صادق فقیه سبزواری ، پنج شنبه ۳۰ آبان ، بعد از نماز مغرب و عشاء ، مسجد رفعت ، خیابان شهدا (صفاییه)، قم