هم بحث های مرحوم آیه الله فقیه سبزواری

هم بحث های مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری در دروس مختلف در نجف اشرف

هم بحث های مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری در دروس مختلف در نجف اشرف

هم بحث های مرحوم آیه الله العظمی

حاج میرزا حسین فقیه سبزواری در نجف اشرف

هم بحث های مرحوم آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری در دروس مختلف در نجف اشرف

علاوه بر مرحوم آیه الله حاج شیخ محمد علی کاظمینی صاحب تقریرات میرزای نایینی که هم بحث درس اصول فقه با مرحوم فقیه سبزواری بود؛ و نیز آیه الله سید علی قائنی ، این مفاخر جلیل القدر نیز ، در درس های دیگر ، هم بحث با معظم له در نجف اشرف بودند :

مرحوم آیهالله العظمی سید محمود شاهرودی ، مرجع تقلید و زعیم حوزه نجف

آیهالله سید محمد میبدی کرمانشاهی

مرحوم آیهالله شیخ علی محمد بروجردی

آیهالله شیخ موسی خوانساری ، تصویر وسط